לכל המבצעים והחבילות לחץ כאן

תקנון האתר

תנאי השימוש באתר

1.      אתר האינטרנט www.kfar-giladi.co.il (להלן: "האתר") הינו האתר הרשמי של תאגיד מלון כפר גלעדי אגש"ח בע"מ (להלן: "המלון"), המאפשר הזמנה ורכישת חבילות נופש במלון ושירותים נוספים ("השירותים").

2.      האתר הינו בבעלות חברת מלון כפר גלעדי אגש"ח בע"מ ח.פ. 570048090, מכפר גלעדי, ד.נ. גליל עליון 1221000, אשר מנהלת ומפעילה את המלון.

3.      הזמנת לינה במלון אפשרית באמצעות אתר זה או באמצעות פנייה טלפונית למרכז ההזמנות של המלון (להלן: "מרכז ההזמנות") בטלפון שמספרו 04-6900000. הזמנת השירותים באמצעות האתר הינה שקולה להזמנת השירותים בכל אמצעי אחר מול מרכז ההזמנות.

4.      כל המזמין לינה / לינות דרך אתר זה, מצהיר כי קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין כנגד האתר ו/או כנגד המלון ו/או מי מטעמו.

5.      כל המזמין לינה דרך אתר זה, יידרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מספר תעודת זהות או מספר דרכון ומספר כרטיס אשראי. הזנת פרטים אישיים כוזבים תגרום לנקיטת צעדים משפטיים כנגד מגישי הפרטים לרבות הגשת תביעות בגין הנזקים העלולים להיגרם לאתר ו/או למלון ו/או למי מטעמם.

6.      החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר.

7.      השימוש באתר יתאפשר לאדם שמלאו לו 18 שנים אשר כשיר לבצע פעולות משפטיות והנו בעל כרטיס אשראי תקף.

8.      השימוש בלשון זכר הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאי השימוש אלו יחולו על כל משתמשי האתר.

9.      כותרות תנאי השימוש מובאות לשם נוחות ולא ישמשו לשם פרשנותו.

10.  תנאי השימוש אינם גורעים מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, התקנות אשר הותקנו מכוחו כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן: "החוק") או כל חוק אחר, ככל שאלו חלים על האתר, למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות.

 

שמירת זכויות

כל הזכויות באתר שמורות באופן בלעדי למלון. הלוגו של "מלון גלעדי" והסימנים המסחריים המוצגים באתר שייכים למלון. לא ניתן להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור או לשנות את המידע המופיע באתר זה ללא אישור מוקדם בכתב של המלון, למעט במקרים של הורדת מידע לשימוש אישי ולא מסחרי.

תנאים והגבלות

1.      המשתמש יזין את פרטי הזמנת השירותים ואת המידע הנדרש באתר. בעת הזנת פרטי ההזמנה יידרש המשתמש להזין פרטי כרטיס אשראי, וזאת לצורך בטוחה בלבד. המלון רשאי לגבות דמי קדימה ע"פ שיקול דעתו; חיוב המקדמה ייעשה בחיוב טלפוני ע"י המלון עד כחודש לפני מועד ההגעה. קבלה על החיוב תישלח בדוא"ל לכתובת שהוזנה בדף ההזמנה. יתרת התשלום תבוצע במלון בעת ההגעה במזומן או בכרטיס אשראי.

2.      תשלום במזומן עבור שירותים יהיה בכפוף להוראות החוק הרלוונטיות (החוק לצמצום השימוש במזומן, תשע"ח-2018).

3.      בעת סיום הליך ההזמנה, יקבל הרוכש הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית המאשרת את ביצוע ההזמנה, כולל מס' הזמנה.

4.      החברה תהיה רשאית לסרב לאשר, להשעות או לבטל את הזמנת השירותים באתר מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמש לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד החברה בעניין זה. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק את השירותים במקרה שהמידע שנמסר על ידי המשתמש אינו אמיתי, או במידה וקיים חשד סביר כי ההזמנה אינה כשרה והכל עם או בלי הודעה מוקדמת.

5.      מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע ו/או שלא לאשר ו/או לבטל עסקה או הזמנה, לרבות כזו שנקלטה במערכת, כולה או חלקה, באופן חד צדדי, גם אם התקבלה בקשר אליה הודעת אישור אצל המשתמש, בהתקיים אחד מהמקרים הבאים:

5.1  במקרה בו תימצא טעות במחיר העסקה, לא יחייב הדבר את החברה, שתהא רשאית לזכות את המשתמש בסכום העסקה ו/או ליצור עמו קשר לצורך ביצוע הזמנה תקינה.

5.2  במקרה בו נפלה טעות בפרסום העסקה, בהגדרתה או בשל כל טעות אחרת.

5.3  במקרה בו נפלה טעות בהזמנה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

5.4  אזלו החדרים ו/או חבילות הנופש כאמור בהזמנת המשתמש.

5.5  במקרה של תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה שימוש בשירותי האתר באופן תקין.

5.6  במקרה של כוח עליון, מלחמה, איבה, טרור, מצב חירום ו/או כל דבר אחר שימנע ביצוע מכירה או אספקת השירותים באופן תקין.

5.7  אם נמסרו פרטים שגויים ו/או חסרים.

5.8  במקרה של הפרה של תנאי השימוש, לרבות הפרה צפויה; ו/או אי תשלום ו/או קבלת אישור של ספק הסליקה או חברת האשראי.

5.9  בגין ביטול על פי סעיפים 5.1-5.8 לא ייגבו דמי ביטול.

6.      המחירים באתר הינם בשקלים חדשים כוללים מע"מ כחוק. התשלום יבוצע במלון במטבע זר או בשקלים בהתאם לשער היציג של הדולר נכון ליום התשלום בפועל, כפי שמפורסם ע"י בנק ישראל.

7.      המלון רשאי לשנות בכל עת את תנאי קבלת ההזמנות, מחירי הלינות ואופי השירותים.

8.      בכל מקרה של אי-התאמה בין המחירים המפורטים באתר לבין המחירים במרכז ההזמנות הטלפוני או בדלפק הקבלה של המלון, הרי המחיר הקובע הינו המחיר אשר לגביו נתקבל אישור הזמנה.

9.      מס' המקומות מוגבל וביצוע הזמנה הינו ע"ב מקום פנוי בלבד.

10.  קבלת ופינוי חדרים:

10.1          קבלת חדרים: בימי חול – החל מהשעה 15:00, בשבת או חג – החל משעה לאחר צאת השבת.

10.2          פינוי חדרים: בימי חול – עד השעה 11:00, בשבת או חג – עד השעה 14:00.

11.  קבלה ו/או פינוי לפני/לאחר השעות כאמור, כפופה לאישור מראש ושיקול דעתה של הנהלת המלון וכרוכה בתשלום נוסף. יתאפשר פינוי במוצ"ש בתוספת תשלום על סך 200 ₪ לחדר ובתיאום מראש בלבד.

12.  תינוק = מי שגילו עד שנתיים. ילד = מי שגילו בין שנתיים ל- 12 שנים. מבוגר = מי שגילו 12 שנים ומעלה.

13.  אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18 יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד.

14.  התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד ואינן מחייבות את המלון. ייתכנו שינויים בין התמונות ופרטי השירותים ובין השירות בפועל. למרות המאמץ המושקע כי האתר ובכלל זה השירותים, המידע ותיאור השירותים המצויים בו יהיו מלאים, מדויקים ועדכניים, עשויים להימצא באתר אי דיוקים או שגיאות והמלון ו/או החברה לא יישאו בכל אחריות בגינם. המלון ו/או החברה לא יישאו בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר, הן על ידי המלון ו/או החברה והן על ידי צדדים שלישיים.

15.  המלון אינו אחראי לטעות שנעשתה ע"י המזמין בהקלדת פרטי ההזמנה, לרבות טעות בבחירת מועדי האירוח, בסיסי האירוח, מספר המתארחים, כמות החדרים, מספר הלילות המוזמנים ו/או כל טעות אחרת בהזמנת השירותים על ידי המשתמש דרך האתר.

16.  הכנסת בעלי חיים אסורה, מלבד כלבי נחייה בכפוף להצגת תעודות רלוונטיות.

17.  אין להזמין אורחים נוספים מעבר לנקוב בהזמנה ללא קבלת הסכמת המלון מראש. הבאת אורחים למתחם המלון/הבריכה בין ללינה ובין לאירוח ללא לינה תחויב בתשלום נוסף.

18.  אין להוציא ציוד מחדרי האירוח. יש להצטייד במגבות פרטיות למקורות המים שמחוץ למלון.

19.  חדרי המלון מאובזרים כולם במיטות TWIN הניתנות להפרדה ויופרדו רק לאחר בקשה מפורשת מטעם המזמין.

20.  אין לעשן בתחום המלון מלבד במקומות המותרים לכך.

21.  המשתמש מתחייב להישמע להוראות החברה ומי מטעמה בכל הנוגע לשימוש במתקנים וכן לקיים את נהלי המלון, הוראות הביטחון והבטיחות וכל הוראה אחרת המתקיימת במלון אף אם אינה רשומה במפורש בתנאי השימוש.

22.  המשתמש מתחייב בשמו ובשם כל שאר המתארחים עמו לשמור על המקום ולא לגרום כל הנזק. המשתמש מאשר כי במקרה של גרימת נזק למתקן ו/או כל נזק אחר, יחויב כרטיס האשראי המופיע בהזמנתו במלוא עלות התיקון או הנזק שנגרם.

 

ביטול הזמנה

 

1.      מועד הביטול יחשב כמועד בו הגיעה הודעת הביטול למשרדי המלון. מזמין האירוח באמצעות האתר יהיה רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם לחוק הגנת הצרכן תשמ"א–1981, התקנות שהוצאו מכוחו ותקנון זה.

2.      ככל שלא יתקבל אישור בכתב מהמלון עבור הביטול, ההזמנה לא תיחשב כמבוטלת.

3.      אורח שיבטל הזמנת נופש שלא בתוך 14 ימים ממועד ההזמנה כאמור בחוק – תחול עליו מדיניות ביטול ההזמנה של המלון כדלקמן:

 

3.1  בעונה רגילה:

א.      ביטול עד 14 יום טרם ההגעה – לא ייגבו דמי ביטול.

ב.      ביטול מ-14 ועד 7 ימים לפני מועד ההגעה, ניתן לבטל את ההזמנה בעלות של 150 ₪ לחדר.

ג.       ביטול מ-7 ימים ועד 2 ימים לפני מועד ההגעה, ניתן לבטל את ההזמנה בעלות של 25% מערך ההזמנה.

ד.      ביטול מ-2 ימים טרם ההגעה ועד יום ההגעה יחויב 100% מערך ההזמנה.

3.2  בעונת שיא (יולי, אוגוסט וחגי ישראל):

א.      ביטול עד 21 יום טרם ההגעה – ניתן לבטל את ההזמנה בעלות של 150 ₪ לחדר.

ב.      ביטול מ-21 ניתן לבטל את ההזמנה בעלות של 50% מערך ההזמנה.

ג.       ביטול מ-14  ימים טרם ההגעה ועד יום ההגעה עצמו כולל, יחויב בעלות 100% מערך ההזמנה.3.2  בעונת שיא (יולי, אוגוסט וחגי ישראל):

3.3   קורונה 2021: המלון פועל בכפוף להנחיות התו הירוק המשתנות מעת לעת. עד ה-31.05.2021 מותרת כניסת מחוסנים או מחלימים בעלי תעודה בלבד, וכן קטינים מתחת לגיל 16 אשר יציגו במעמד הצ'ק אין תוצאת בדיקה שבוצעה ב-72 השעות שקדמו להגעתם. במקרה של סגר / חולה מאומת / חובת בידוד, ניתן לבטל את החדר של בעל האישור ללא חיוב דמי ביטול.

4.      במקרה שהמשתמש יבקש לקצר את שהייתו לאחר ההגעה למלון לא יוחזר כל תשלום ששולם והמשתמש מתחייב לשלם את מלוא ערכה של ההזמנה.

הגבלת אחריות

1.      המלון ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעליו איננו אחראי לנזק שעלול להיגרם כתוצאה מכישלון או עיכוב בעת השימוש באתר, לרבות בעת ניסיון לבצע הזמנה. כן לא יהיו אחראים לכך שהשרת באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מווירוסים או גורמים אחרים העשויים לפגוע במחשב של המזמין בעת היכנסו לאתר.

2.      באתר עשוי להימצא מידע בנוגע לצדדים שלישיים, המסופק על ידי החברה לנוחיות ומהותו של המידע כאמור, ואין היא נושאת באחריות למידע כאמור, לתוקפו או חוקיותו. יובהר כי הצבת מודעות, קישוריות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, לתכנים ו/או לשירותים הנכללים במסגרת המודעות, הקישוריות או המידע המסחרי כאמור.

3.      המלון ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעליו אינם אחראים למידע מטעם צדדים שלישיים המוצגים באתר ובכלל זה מודעות פרסומת.

4.      ידוע למשתמש כי החברה הסכימה להתקשר עם המשתמש על בסיס הגבלת אחריות זו וכי החברה מסתמכת על כך.

5.      דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה, ועל הנובע ממנו או הכרוך בו. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, ובכל הנוגע להסכם זה, יהיה בית המשפט המוסמך בתל אביב.